સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2024 | Smartphone Sahay Yojana 2024 - Apply Link - InfoZnews

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2024 | Smartphone Sahay Yojana 2024 - Apply Link

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2024 | Smartphone Sahay Scheme 2024 - Apply Direct Link 

Smartphone sahay scheme list pdf ikhedut khedut mobile sahay yojana 2023 ikhedut portal ikhedut gujarat ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના 2024 ikhedut portal 2023 yojana list ikhedut. gov. in

ખેડૂત મોબાઈલ યોજના ગુજરાત 2024 | Smartphone Sahay Yojana 2024: Get Rs 6000 Help on Mobile Purchase

SEO Meta Description: Learn about Smartphone Sahay Yojana 2024 offering assistance of Rs 6000 or 40% on mobile purchases for Gujarat farmers. Discover eligibility criteria, benefits, required documents, and how to apply. Smartphone sahay yojana 2024 online registration Smartphone sahay yojana 2024 registration Smartphone sahay yojana 2024 apply online

Introduction:

The Smartphone Sahay Yojana 2024 aims to empower farmers in Gujarat by providing financial assistance on mobile purchases. In this comprehensive guide, we delve into the intricacies of the scheme, highlighting its objectives, eligibility criteria, benefits, required documents, and the application process.

Understanding Smartphone Sahay Yojana 2024:

Scheme Overview:

The Smartphone Sahay Yojana 2024, also known as the Smartphone Assistance Scheme, is a government initiative designed to facilitate digital inclusion among farmers in Gujarat. Under this scheme, eligible beneficiaries can avail assistance of up to Rs 6000 or 40% of the purchase price, whichever is less, on the procurement of smartphones.

Read Also :- Kormo Jobs Application for Android Download For Android  2024-25 |  Kormo Jobs find jobs & grow your career 2024 Application

ખેડૂત મોબાઈલ યોજના 2024 / Key Highlights:

 1. Scheme Name: Smartphone Assistance Scheme 2024
 2. Objective: To promote digital literacy and enable access to digital services for farmers
 3. Eligibility: Farmers residing in Gujarat state
 4. Assistance: Up to Rs 6000 or 40% of the smartphone purchase price
 5. Official Website: Ikhedut Gujarat
 6. Application Date: Applications open from 09/01/2024 at 10:30 AM
 7. Application Link: Ikhedut Portal Direct Link

Purpose of Smartphone Assistance Scheme:

The primary objective of the Smartphone Sahay Yojana 2024 is to facilitate the adoption of digital services among farmers in Gujarat. By providing financial assistance for smartphone purchases, the scheme aims to empower farmers with access to vital information, pest control techniques, and other farmer-oriented services available through digital platforms.

Eligibility Criteria for Beneficiaries:

To qualify for the benefits of the scheme, farmers must meet the following eligibility criteria:

 • Residency: Applicants must be residents of Gujarat state.
 • Land Ownership: Beneficiaries should be landholders.
 • Single Assistance: Only one assistance is provided per farmer, even if they have multiple accounts.
 • Smartphone Purchase: The assistance is applicable only for the purchase of smartphones, excluding accessories.

Benefits Available in Smartphone Sahay Yojana 2024:

Under the Smartphone Sahay Yojana 2024, farmers can enjoy the following benefits:

 1. Financial Assistance: Eligible farmers will receive assistance of up to 40% of the smartphone purchase price or Rs 6000, whichever is lower.
 2. Increased Coverage: The scheme now offers higher assistance compared to the previous 10% assistance.
 3. Digital Inclusion: By facilitating smartphone purchases, the scheme promotes digital literacy and inclusion among farmers.

Required Documents:

To apply for the scheme, farmers need to submit the following documents:

 • Aadhaar card copy
 • Cancelled cheque
 • Bank account passbook
 • Original bill with GST number for smartphone purchase
 • Mobile's IMEI number
 • Land document
 • Copy of 8-A obtained from AnyRoR Gujarat

Online Application Process:

Farmers can apply for the Smartphone Sahay Yojana 2024 through the following steps:

 • Visit the official Ikhedut portal.
 • Enter the Aadhaar card number and mobile number to register or proceed as a guest.
 • Fill out the online application form with accurate details.
 • Upload the required documents and verify the information.
 • Submit the application and take a printout for further processing.

Conclusion:

The Smartphone Sahay Yojana 2024 represents a significant step towards empowering farmers in Gujarat with access to digital services. By providing financial assistance for smartphone purchases, the scheme not only enhances connectivity but also promotes agricultural productivity and prosperity. For more information and assistance, farmers can refer to the official links provided.

Important Links / ખેડૂત મોબાઈલ યોજના 2024 ફોર્મ લિન્ક 

Thanks for visit this સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2024 | Smartphone Sahay Yojana 2024 - Apply Link, keep connected with Us lot of Latest Govt. Jobs Details Information Update

Previous article
Next article

2 Comments to

If You Have any questions please Coments